บริษัท เน็กซ์โปรดักส์ จำกัด โลโก้ CAR ACCESSORIES & PROMOTIONAL ITEMS TEXTILE
Manufacturer Distributor Import & Exporter
สายด่วนบริการลูกค้า
02 567 4623
 

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประกาศนโยบายความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงาน

                                                                                          ประกาศ
                                         ประกาศนโยบายความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงาน
               (บริษัทฯขอยกเลิกประกาศ มรท. 001/52 โดยใช้ฉบับนี้แทน มีรายละเอียดและนโยบายดังนี้)
               ___________________________________________________________________

                        เพื่อบรรลุเจตนารมณ์ในวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร บริษัท เน็กซ์ โปรดักส์ จำกัด
               ตระหนักถึงความรับผิดชอบทางสังคม มีความมุ่งมั่นที่จะปฎิบัติตาม มาตรฐานแรงงานไทย
               (มรท.8001-2553) เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯมีความสุขในการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี


                        บริษัทฯจึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบทางสังคมและด้านแรงงาน ดังนี้
               1. บริษัทฯ จะปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
               2. บริษัทฯ จะยึดมั่นในหลักจริยธรรมองค์กรในการบริหารงาน
               3. บริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและทำงานเป็นทีม
                  โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง                                                                                  ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2556
                                                                                         นางพยอม สมประสงค์
                                                                                           กรรมการผู้จัดการ


 

บริษัท เน็กซ์โปรดักส์ จำกัด
1051 หมู่ 3 ถ.รังสิต-ปทุมธานี
ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
สงวนลิขสิทธิ์ © 2562
ติดต่อพวกเรา
เบอร์โทรศัพท์
สำนักงาน 02-959-6600
ลูกค้าสัมพันธ์ 02-567-4623
เบอร์โทรสาร 02-943-9087
อีเมล์ (ขายต่างประเทศ)
export@nextproducts.co.th
ผลิตภัณฑ์ของเรา
- สินค้าตกแต่งรถ
- สินค้าพรีเมี่ยม
- ผ้าคลุมรถ
- สินค้าประดับบ้าน
- ผลิตภัณฑ์ดูแลรถ
- สินค้าอื่นๆ
Registered
ช่องทางสื่อสารอื่นๆ
  Youtube
  Facebook
  Google+
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประกาศนโยบายความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงาน
                                                                                                    Declaration
                                                        Declaration of social responsibility and labor policy
          (The company has canceled the TAT 001/08 by using this version instead. The details and policies are as follow.)
          _____________________________________________________________________________________________
         
                             To achieve the vision and mission of the company, Next Products Co., Ltd. has concerned about social responsibility and committed to compliance Thai Labor Standard (TLS 8001-2009) in order to keep the employees happy and have good quality of life. 


                             The company has regulated social and labor policy as follow:
                     1. The company will comply with the law, requirement, and measurement that are related strictly.
                     2. The company will be managed by adhering to the Code of Business Ethics.
                     3. The company will strive to develop human resource to be good, happy, and team work. To do so, the company will improve and develop continuously.                                                                                                                                       Declaration date: March 14th, 2009
                                                                                                                                                 นางพยอม สมประสงค์
                                                                                                                                                  Managing Director
Facebook Messenger Line Email Youtube
สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท เน็กซ์โปรดักส์ จำกัด